Český výrobek

Obchodní podmínky

Provozovatel (prodávající):

PAVEL CIML - CIMEX
Husova 159
373 82  Včelná

IČ: 49053825

Tel.: 602 496 144
E-mail:  cimex@ciml.cz

Úvod

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu  PAVEL CIML - CIMEX. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je  PAVEL CIML - CIMEX a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy z kupní smlouvy, neupravené těmito obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

A/ Závazky prodávajícího

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

• Pouze to zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu prikryvka.cz a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací)
• Zboží, které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR
• Prodejní doklad - v každém balíčku najdete vedle objednaného zboží také doklad o zaplacení s rozepsanou cenou za jednotlivé položky.

Dále se prodávající zavazuje, že:

• Bude komunikovat s kupujícím o jeho objednávce, bude ho informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky, její expedici a přijaté platbě za zboží.
• V případě nesplnění dodacích lhůt stanovených v internetovém obchodu prikryvka.cz bude o tomto stavu kupujícího včas informovat.
• Bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží, DPH a za dopravu a balné.

 • Osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.

B/ Práva a povinnosti kupujícího

• Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
• Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
• Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz. Odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží zasílejte nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím případně jiným dohodnutým způsobem. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

• Kupující je seznámen se skutečností, že prodávané zboží má charakter originálu. Proto nelze zaručit shodu barev, rozměrů a vzhledu výrobků s vyobrazením. Foto je nutné chápat jako ilustrační.

C/ Závaznost objednávek

• Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. stiskne tlačítko ZAPLATIT), je považována za závaznou.
• Objednávka kupujícího prostřednictvím webového rozhraní je považována za návrh kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem kupní smlouvy (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího se rozumí emailové potvrzení návrhu kupní smlouvy). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
• Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího).

D/ Dodací a platební podmínky

Běžná doba expedice balíčku na dobírku se pohybuje kolem 7 dnů. Samozřejmě nejsou výjimkou případy, kdy je možné zboží expedovat druhý den po odeslání objednávky. Zboží je zasíláno prostřednictvím dopravní společenosti PPL- doručení do 24 hodin nebo Obchodním baÍikem ( doručení do 48 hodin ). Tato dodací lhůta začíná od předání zboží přepravci. V případě nezastižení kupujícího bude balík uložen na nejbližší poště po dobu 7 resp. 14 dní.

Cena za doručení balíku přepravní službou PPL v  ČR  dobírku činí 110,- Kč. Doručení obyčejného balíku Českou poštou stojí 165,- Kč. Při objednávce zboží nad 3000,- Kč po celé ČR je přepravné ZDARMA posíláno výhradně PPL službou.

Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice, neporušenost pásky) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží. Pokud je zboží poškozeno při přepravě, oznámí toto kupující nejen dopravci, ale rovněž řádně uplatní odpovědnost za vady u prodávajícího, s nímž bude celá věc řešena

E/ Dodání do zahraničí

Zboží expedujeme do Slovenské republiky, cena přepravného službou PPL činí 220,- Kč.

F/ Expedice zboží

Vzhledem k povaze zboží, které vám nabízíme, se doba doručení pohybuje v rozmezí 7-14 dnů od odeslání vaší objednávky. Samozřejmě nejsou výjimkou případy, kdy je možné zboží expedovat druhý den po odeslání objednávky. O Odeslání zásilky budete automaticky vyrozuměni mailem na adresu, kterou jste zadali při objednávání zboží.
Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v tomto termínu doručit, budeme vás kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace.

Záruka a Reklamace

Pokud není stanoveno jinak je standardní záruční doba 24 měsíců. V případě zakoupení zboží koncovým uživatelem se řídí dle Občanského zákoníku. V případě zakoupení zboží fyzickou či právnickou osobou ( IČO ) se řídí dle Obchodního zákoníku.

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

1. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem fengshuiobchod.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Pavel Ciml- CIMEX, Husova 159, 373 82  Včelná nebo.na e-mailové adrese: cimex@ciml.cz . Oznámení o závadách by mělo obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon a e-mail (jsou-li k dispozici), prokázání zakoupení zboží např. číslem daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla
3. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.
4. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
5. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Menu

E-shop

cimex_24.jpg

Vyhledat v katalogu

Nákupní koš
Košík je prázdný
Vyhledat v katalogu

spolehliva-firma-2018_125[1].png

IMG_4663.jpg

IMG_4292.JPG

sp 2014.jpg

samolepka.png